Juridisch coachen

Juridisch coachen

Uitleggen wat de korte én langere termijn gevolgen van een WIA-beslissing zijn met oog voor de persoon vind ik belangrijk. Wat betekenen de gevolgen van deze uitkering voor deze specifieke persoon. Kortom binnen het juridische kader kijken naar wat de (on)mogelijkheden zijn en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor deze persoon. Niet alleen de financiële gevolgen, ook de emotionele gevolgen. Wat doet het tijdsverloop, de (on)zekerheid, de negatieve en/of positieve energie, wensen en noodzaak, overtuigingen die weer worden aangeraakt en wat doet u daarmee. Gaat u het proces aan dat wordt aangeraakt?

In mijn artikel “Toch een IVA-uitkering” schreef ik over de (financiële) gevolgen van een WIA-beslissing op de korte en wat langere termijn, het belang van het vaststellen van het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit en de verschillende uitkeringen. Omdat deze aspecten naar mijn mening niet duidelijk naar voren komen in de toekenningsbeslissing van het UWV bespreek ik deze materie graag persoonlijk met mijn cliënten. De rapportage van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige kunnen hierbij direct betrokken worden. Op die manier kan de cliënt tenminste een weloverwogen beslissing nemen; berust hij in of maakt hij bezwaar tegen het besluit van het UWV.

Hoe mooi is het om verweven met of aansluitend op zo’n juridisch gesprek een persoonlijk gesprek te hebben over wat deze hele situatie met de cliënt doet. Waar hij op dit moment staat, wat zijn doel is, hoe hij dit denkt te bereiken en wat hij hiervoor nodig heeft of juist beter kan laten. Op die manier kan de cliënt nog beter zijn beslissing nemen met betrekking tot het besluit van het UWV.

Recent had ik weer zo’n juridische bespreking over de toekennende WIA-beslissing dat uitmondde in een open en diepgaand gesprek over persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Wat heb ik toch geweldig werk! Ik ben dankbaar en enthousiast.

Nu ging het over de toekenningsbeslissing van het UWV, doch vorenstaande benaderwijze kan ook gelden voor andere juridische onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontslag, re-integratie, functioneren etc. En het geldt zowel voor de particulier als de ondernemer die ik bijsta. Het juridische aspect is immers slechts één – doch geen onbelangrijk – aspect dat bijdraagt aan het nemen van een beslissing.

Niets voor niets is mijn motto” Juridisch advies is mensenwerk !”

Wilt u een gesprek met mij? Dat kan, ik sta u graag te woord!

Mirian Horstink
Horstink, juridisch advies en coaching

06 53538855

Het MKB jaarabonnement van Horstink, juridisch advies en coaching

Het MKB jaarabonnement van Horstink, juridisch advies en coaching

Juridisch Advies
Als jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht sta ik zowel het MKB als particulieren bij. Er kan contact met mij worden opgenomen voor juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Dit kan variëren van adviseren en begeleiden tot procederen. Denk aan individueel of collectief ontslag, dossieropbouw, het beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten en brieven, het begeleiden van verbetertrajecten en re-integratietrajecten, het instellen van bezwaar/(hoger)beroep WIA-beslissing e.d. 

Juridisch advies is mensenwerk !
In mijn juridische werkzaamheden zijn mijn vaardigheden als coach vervlochten. Dit komt naar voren bij o.a. verbetertrajecten, (moeizame) re-integratietrajecten en ook ontslag, waarbij naast de rechten en plichten ook bewustwording een rol kan spelen.

Ik vind het belangrijk dat de persoon achter de ondernemer en medewerker gezien en gehoord wordt. Iedereen wil immers graag gezien en gehoord worden. Dat is met een juridisch advies of conflict niet anders. Als er goed geluisterd wordt en de persoon om wie het gaat echt gezien wordt, is er doorgaans een goed uitgangspunt om mee te werken. Dan blijkt ook dat er vaak meer oplossingen zijn dan van tevoren waren bedacht.

Coaching
Daarnaast bent u ook voor outplacementtrajecten (begeleiding naar ander werk), lifestyle en systemisch coaching bij Horstink, juridisch advies en coaching aan het goede adres. Zo kan de ondernemer/medewerker die minder lekker in zijn vel zit of tegen belemmerende patronen/overtuigingen aanloopt, door mij als erkend NOBCO coach worden begeleid zodat de energie en productiviteit weer kan stromen en uitval wordt voorkomen of verkort.

MKB jaarabonnement
De praktijk leert dat het tijdig inschakelen van een jurist doorgaans een goede investering is. Deze investering bespaart later juist kosten, tijd en frustratie. Een ander gevolg is dat het rust geeft; zowel persoonlijk als op de werkvloer. Dit komt een ieder ten goede. Helaas zie ik in de praktijk nog te vaak dat ik (te) laat wordt ingeschakeld. Dit kan komen door onwetendheid of door de verwachting van hoge juridische kosten. 

Om hieraan tegemoet te komen bied ik het MKB jaarabonnement aan: 5 uur mijn hulp als jurist of coach voor een vaste gereduceerde prijs. Als er meer dan 5 uur nodig is, dan geldt voor het meerdere het reguliere uurtarief. Ik werk met korte lijnen en goede bereikbaarheid zodat er snel gehandeld kan worden. Zijn de in dat jaar opgebouwde uren nog niet allemaal op? Geen probleem, zolang het abonnement loopt kunnen de overgebleven uren het daarop volgende jaar ook nog worden gebruikt.

Samen zorgen we ervoor dat ú op het juist pad blijft !

Wilt u meer informatie?  Onder het genot van een kopje koffie of thee maak ik graag met u kennis en leg ik alles uit.

Hoe ga je om met vakantiedagen?

Hoe ga je om met vakantiedagen?

Er zijn verschillende soorten vakantiedagen, met verschillende termijnen. Daarnaast wordt van de werkgever een actieve rol verwacht in de aansporing naar werknemers om vakantiedagen op te nemen. Hoe zit het precies?

Er zijn twee soorten vakantiedagen:

  • de wettelijke vakantiedagen (dat is 4 x de arbeidsomvang, dus als de arbeidsomvang 40 uur per week is, dan worden er jaarlijks 160 wettelijke vakantie uren opgebouwd) en
  • de bovenwettelijke vakantiedagen (de vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen, dus indien het totaal aantal vakantiedagen op jaarbasis 26 is, dan is er in het vorige voorbeeld sprake van 6 bovenwettelijke vakantiedagen).

Er zijn twee belangrijke verschillen in de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen; de duur en het verval en de verjaring van de verschillende vakantiedagen.

Duur
De wettelijke hoofdregel is dat de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen. Dit kan anders worden als het door ziekte niet mogelijk is geweest deze wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit wordt echter niet snel aangenomen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na 5 jaar.

Verval versus verjaring
Daarnaast zit er verschil in het vervallen van de wettelijke vakantiedagen en het verjaren van de bovenwettelijke vakantiedagen. Tegen het verval kan in beginsel niets gedaan worden. De wettelijke vakantiedagen van 2020 kunnen dus het beste voor 1 juli 2021 worden opgenomen omdat ze daarna in beginsel vervallen.

De verjaring van de bovenwettelijke vakantiedagen kan echter worden gestuit door hier ondubbelzinnig en tijdig een beroep op te doen. Het gevolg is dat deze vakantiedagen (nogmaals) binnen 5 jaar na de stuiting kunnen worden opgenomen.

Europese Hof van Justitie
Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 november 2018 twee belangrijke uitspraken gedaan (Kreuziger en Shimizu). Het recht op betaalde vakantie is een Europees grondrecht zodat het Hof hier desgevraagd een uitspraak over kan doen, die de nationale wetgeving overruled. Het Hof vindt het belangrijk dat de werknemer zijn vakantiedagen daadwerkelijk opneemt en dat de werkgever de werknemer bewust en tijdig aanzet om vakantie op te nemen. Belangrijk is dat de werknemer weet wat de gevolgen zijn als hij hier vanaf ziet zodat hij dus een bewuste keuze kan maken.

Het Hof heeft geoordeeld dat (wettelijke) vakantiedagen niet vervallen indien de werkgever de werknemer niet actief aanzet tot het opnemen van vakantiedagen. Bovendien moet de werkgever aangeven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig opnemen van vakantiedagen. Doet de werkgever dit niet, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet, aldus het Hof. Hiermee doorkruist het Europese Hof van Justitie de Nederlandse wetgeving.

 Werkgever heeft verregaande inspanningsverplichting
De werkgever heeft dus een verregaande inspanningsverplichting om de werknemer actief aan te zetten tot het opnemen van vakantiedagen. Daarnaast dient de werkgever de werknemer erop te wijzen wat de gevolgen voor de vakantiedagen zijn als de werknemer geen althans niet tijdig vakantie opneemt. Indien de werkgever dit nalaat dan wel niet kan bewijzen, vervallen de vakantiedagen dus niet. Bij een einde dienstverband kan dit betekenen dat deze vakantiedagen moeten worden uitbetaald. Dit kan een dure (onvoorziene) doch wel te voorkomen post zijn.

Werkgevers, let op!

Werkgevers opgelet!

 

Heeft u na 1 juli 2015 een (transitie)vergoeding betaald aan een langdurige zieke werknemer en om die reden dit dienstverband destijds beëindigd? Dan kan het zijn dat u als werkgever aanspraak maakt op een compensatie van de transitievergoeding. Als de transitievergoeding voor 1 april 2020 volledig is betaald, dient deze aanvraag om compensatie vóór 1 oktober 2020 bij het UWV te zijn ingediend! 
Als de volledige betaling van de transitievergoeding op of na 1 april 2020 heeft plaatsgevonden, moet de aanvraag worden gedaan binnen 6 maanden nadat de werkgever de volledige transitievergoeding heeft betaald. 
Kortom, zorg voor een tijdige aanvraag bij het UWV om te voorkomen dat de compensatie aan uw neus voorbij gaat. 
Zie voor meer informatie mijn eerdere artikel genaamd ‘Regeling Compensatie Transitievergoeding’.

Heeft u vragen en/of hulp nodig?  ik help u graag! 

Nieuwe website!

Nieuwe website

Horstink juridisch advies en coaching heeft een gloednieuwe website, die nog beter laat zien wat we doen. U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht én voor arbeid gerelateerde coachingstrajecten. Neem een kijkje op de site en natuurlijk horen wij ook graag wat u er van vindt. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen, meldt het ons via het contactformulier. 

Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

 Per 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers die een transitievergoeding hebben uitbetaald aan hun ontslagen langdurig zieke werknemer per 1 april 2020 een compensatie kunnen aanvragen bij het UWV. De vergoeding van de reeds uitbetaalde transitievergoeding kan teruggaan tot 1 juli 2015! Dit is het moment dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking is getreden.

Wanneer komt de werkgever in aanmerking voor de vergoeding?

Voorwaarde is dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer die 104 weken heeft geduurd. Deze termijn van 104 weken van ziekte mag niet voor 1 juli 2015 liggen! Verder dient de langdurig zieke werknemer op basis van de wet aanspraak te maken op de transitievergoeding. Daarnaast dient de zieke werknemers ontslagen te zijn wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld door opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV of middels een beëindigingsovereenkomst of bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst door de werkgever. Tot slot is het van belang dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk is uitbetaald.

Let op: is de zieke werknemer voor 1 april 2020 uit dienst gegaan, dan dient de aanvraag voor compensatie vóór 1 oktober 2020 door het UWV te worden ingediend. Voor vergoedingen die zijn uitbetaald op of na 1 april 2020 geldt dat de aanvraag voor compensatie binnen 6 maanden na betaling dient te worden gedaan.

Slapende dienstverbanden

Het is de bedoeling dat deze Regeling het aantal slapende dienstverbanden vermindert. Na in beginsel 2 jaar ziekte, hoeft de werkgever de zieke werknemer geen loon meer te betalen. Dit noemt men slapende dienstverbanden. Omdat er geen sprake is van ontslag, is een transitievergoeding ook niet aan de orde. Let op: wordt er vervolgens toch een transitievergoeding uitbetaald, dan wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald door de duur van het dienstverband, dus inclusief het slapende dienstverband. Echter, de transitievergoeding berekend over de duur van het slapende dienstverband, wordt niet vergoed door het UWV.

Wilt u graag hulp bij het indienen van een verzoek tot compensatie of wilt u hulp bij de totstandkoming van een beëindigingsregeling wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem contact met mij op. Ik help u graag.

Beeld| Gerd Altmann