Toch een IVA-uitkering !

In de bloei van het leven en dan door ziekte het geliefde eigen werk niet meer kunnen uitoefenen. Heftig. Het overkwam mijn cliënt van begin 40. Het UWV kent hem een WGA-uitkering toe, maar volgens mij had het een IVA-uitkering moeten zijn. In bezwaar erkent het UWV dit, wat grote financiële gevolgen heeft voor cliënt.

Casus
Medewerker heeft zodanig ernstige rugklachten dat het eigen werk te zwaar is geworden. Hij wordt na 104 weken ziekte door het UWV arbeidsongeschikt bevonden voor zijn eigen werk. Ook stelt de verzekeringsarts dat de situatie duurzaam is; er is (helaas) geen of nagenoeg geen herstel te verwachten. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op 73%. Ik maak bezwaar tegen de toekenningsbeslissing met als doel een IVA-uitkering.

Financiële gevolgen WIA-uitkering in het kort

Loongerelateerde WGA-uitkering
Omdat het arbeidsongeschiktheidspercentage is vastgesteld op 73% – dus tussen 35% en 80% in – wordt een WGA-uitkering toegekend. Dit betekent twee jaar lang een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt kort gezegd 70% van het laatst verdiende loon.

WGA-vervolguitkering
Bij een gelijkblijvende situatie wordt dan na maximaal 2 jaar een WGA-vervolguitkering toegekend. Deze vervolguitkering is gekoppeld aan het minimumloon en afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de verzekerde valt. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 65-80% bedraagt de uitkering 50,75% van het wettelijke minimumloon. Als er geen sprake is van een WIA-hiaat verzekering, daalt het inkomen dus enorm!

WGA-loonaanvullingsuitkering
Er wordt geen WGA-vervolguitkering maar een WGA-loonaanvullingsuitkering toegekend als:

  • er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 tot 80% én minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit wordt benut (wat de resterende verdiencapaciteit is staat in de toekenningsbeslissing van het UWV) of
  • wanneer er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) die niet duurzaam is.

De enorme inkomstenterugval van een WGA-vervolguitkering kan dan dus worden voorkomen.

IVA-uitkering
Van een WGA-vervolguitkering is ook geen sprake indien een IVA-uitkering wordt toegekend. Een IVA-uitkering bedraagt kort gezegd 75% van het laatst verdiende loon tot het moment dat de verzekerde met AOW gaat of zijn situatie verandert. Voorwaarde is wel dat er sprake is van volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsdeskundige gronden in bezwaar
Namens cliënt maak ik bezwaar tegen de toekenningsbeslissing. Ik voer diverse arbeidsdeskundige gronden aan. Ik geef gemotiveerd aan waarom bepaalde geduide functies niet passend zijn. Daarnaast stel ik dat het maatmanloon en daardoor het dagloon niet correct is vastgesteld. Er is namelijk onvoldoende rekening gehouden met de overuren en de hoogte van het uurloon over de overuren die cliënt het jaar voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid heeft gemaakt. Doch wegens onenigheid tussen werkgever en cliënt is deze loonvordering pas na het einde van zijn dienstverband uitbetaald.

Bezwaar gegrond
De bezwaararbeidsdeskundige was het grotendeels met mij eens. Het maatmanloon wordt aanzienlijk verhoogd en een aantal van de geduide functies vervallen. Gevolg is dat er onvoldoende passende functies kunnen worden geduid. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op 80-100. Omdat de medische situatie blijvend is, wordt daarom met terugwerkende kracht een IVA-uitkering toegekend.

Gevolgen voor werknemer
De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van (kort gezegd) het laatst verdiende loon. Dit is een verhoging van het inkomen van 5% ten opzichte van de eerder toegekende loongerelateerde WGA-uitkering. In combinatie met de verhoging van het dagloon bedraagt de uitkering maandelijks bijna EUR 700,- bruto meer dan hem in eerste instantie werd toegekend! Bovendien geeft een IVA-uitkering doorgaans meer rust omdat het contact met het UWV doorgaans aanzienlijk minder is en de dreiging van een aanzienlijke inkomstenachteruitgang veel kleiner is geworden.

Gevolgen voor werkgever
Ook de voormalig werkgever heeft voordeel bij deze beslissing. Door de IVA-uitkering wordt hij niet geconfronteerd met een verhoging van de WGA-premie, welke verhoging fors kan oplopen. Was de ondernemer eigen risicodrager geweest dan was het voordeel nog groter: terwijl de eigen risicodrager de WGA-uitkering maximaal 10 jaar betaalt, wordt de IVA-uitkering uit een gezamenlijke premiepot betaald.

Kortom, het is belangrijk om de toekenningsbeslissing van het UWV kritisch te (laten) bekijken en juridisch te laten toetsen. De gevolgen voor nu en/of de langere termijn kunnen namelijk aanzienlijk zijn.

Rechtsbijstandsverzekering
Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan ik u in principe bijstaan. Als een procedure (bijvoorbeeld de bezwaarprocedure bij het UWV) gevoerd moet worden, heeft u doorgaans de vrijheid om naar eigen keuze een jurist in te schakelen op kosten of budget van uw rechtsbijstandsverzekeraar. De toestemming van uw verzekeraar moet wel voorafgaand aan de juridische werkzaamheden worden verkregen. Informeer daarom goed naar de voorwaarden. Ik kijk graag met u mee.

Wilt u meer weten? Ik kom graag met u in gesprek. Juridisch advies is immers mensenwerk. Samen zorgen we ervoor dat ú op het juiste pad blijft!