Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

 Per 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers die een transitievergoeding hebben uitbetaald aan hun ontslagen langdurig zieke werknemer per 1 april 2020 een compensatie kunnen aanvragen bij het UWV. De vergoeding van de reeds uitbetaalde transitievergoeding kan teruggaan tot 1 juli 2015! Dit is het moment dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking is getreden.

Wanneer komt de werkgever in aanmerking voor de vergoeding?

Voorwaarde is dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer die 104 weken heeft geduurd. Deze termijn van 104 weken van ziekte mag niet voor 1 juli 2015 liggen! Verder dient de langdurig zieke werknemer op basis van de wet aanspraak te maken op de transitievergoeding. Daarnaast dient de zieke werknemers ontslagen te zijn wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld door opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV of middels een beëindigingsovereenkomst of bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst door de werkgever. Tot slot is het van belang dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk is uitbetaald.

Let op: is de zieke werknemer voor 1 april 2020 uit dienst gegaan, dan dient de aanvraag voor compensatie vóór 1 oktober 2020 door het UWV te worden ingediend. Voor vergoedingen die zijn uitbetaald op of na 1 april 2020 geldt dat de aanvraag voor compensatie binnen 6 maanden na betaling dient te worden gedaan.

Slapende dienstverbanden

Het is de bedoeling dat deze Regeling het aantal slapende dienstverbanden vermindert. Na in beginsel 2 jaar ziekte, hoeft de werkgever de zieke werknemer geen loon meer te betalen. Dit noemt men slapende dienstverbanden. Omdat er geen sprake is van ontslag, is een transitievergoeding ook niet aan de orde. Let op: wordt er vervolgens toch een transitievergoeding uitbetaald, dan wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald door de duur van het dienstverband, dus inclusief het slapende dienstverband. Echter, de transitievergoeding berekend over de duur van het slapende dienstverband, wordt niet vergoed door het UWV.

Wilt u graag hulp bij het indienen van een verzoek tot compensatie of wilt u hulp bij de totstandkoming van een beëindigingsregeling wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem contact met mij op. Ik help u graag.

Beeld| Gerd Altmann