Skip to content


Arbeidsrecht voor werkgevers

Juridisch advies bij ontslag en andere zaken voor werkgevers

Er zijn twee partijen nodig voor een succesvolle arbeidsrelatie. Veranderingen kunnen voor beide partijen en hun zakelijk relatie gevolgen hebben. Soms pakken deze veranderingen voor beide partijen goed uit, maar dat is niet altijd het geval. Daarom is het zeker ook voor werkgevers vaak verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen over ontslag, re-integratie- en disfunctioneringstrajecten en andere arbeidsrechtelijke zaken. Tijdig ingewonnen juridisch advies kan later vaak kosten, tijd en negatieve  energie besparen. Zorg ook dat de arbeidsovereenkomsten en andere bedingen en reglementen waarmee wordt gewerkt, voldoen aan de huidige (regelmatig veranderende) wet- en regelgeving om op die manier problemen in de toekomst te voorkomen of beter het hoofd te kunnen bieden. Ook is in veel gevallen een goed opgebouwd dossier essentieel om veranderingen – al dan niet tegen een minder hoge prijs – door te kunnen voeren.

Meer diensten voor werkgevers

fired

Ontslag

Wilt u een arbeidsovereenkomst beëindigen? Of het nu met een vaststellingsovereenkomst is, door opzegging na toestemming van het UWV of door ontbinding van de rechter, een pro-forma of inhoudelijke ontbindingsprocedure; een goed opgebouwd dossier is essentieel.

Disfunctionerings-trajecten​

Een goed opgebouwd dossier is belangrijk als u afscheid wilt nemen van een niet goed functionerende medewerker. Cruciaal is dat u een goed verbetertraject aanbiedt. Ook kan de rechter verlangen dat coaching wordt aangeboden op straffe van afwijzing van het ontbindingsverzoek*. Leidt dit niet tot de gewenste verbetering en is er geen herplaatsingsmogelijkheid, dan kan ontslag aan de orde zijn. Kortom, een goede voorbereiding is belangrijk.

Re-integratie-trajecten​

Als u uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter onvoldoende bent nagekomen, kan het UWV besluiten dat u ook tijdens het derde ziektejaar het loon van uw zieke werknemer moet doorbetalen. Dit heet een loonsanctie. Met de juiste begeleiding van uw zieke werknemer kunt voorkomt u deze loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen voorkomen. Bovendien is een goed lopend re-integratietraject in het voordeel van alle betrokken partijen.

Online Order Form