Skip to content

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Horstink, juridisch advies en coaching, gevestigd aan de Acacialaan 6, 7391 JW Twello. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten, potentiële cliënten en andere personen die haar website bezoeken of contact met haar hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Horstink, juridisch advies & coaching omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Horstink, juridisch advies & coaching omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met Horstink, juridisch advies & coaching opnemen via telefoon: 0571-262494 of e-mail: info@horstinkac.nl Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Nederlandse Vereniging Rechtskundig Adviseurs (“NVRA”).

Horstink, juridisch advies & coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Horstink, juridisch advies & coaching?

Dossier

Indien u een opdracht aan Horstink, juridisch advies & coaching verstrekt, verwerkt Horstink, juridisch advies & coaching persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan haar verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan Horstink, juridisch advies & coaching verstrekt, verwerkt Horstink, juridisch advies & coaching ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de jurist en/of coach verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met Horstink, juridisch advies & coaching opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken Horstink, juridisch advies & coaching de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan Horstink, juridisch advies & coaching verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerkt Horstink, juridisch advies & coaching analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van haar website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Horstink, juridisch advies & coaching persoonsgegevens?

Dossier

Horstink, juridisch advies & coaching gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de uitvoering van de opdracht (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Horstink, juridisch advies & coaching u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de opdracht te verstrekken. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Horstink, juridisch advies & coaching omdat Horstink, juridisch advies & coaching de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Horstink, juridisch advies & coaching mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Horstink, juridisch advies & coaching kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal uw opdracht dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruikt Horstink, juridisch advies & coaching om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met Horstink, juridisch advies & coaching sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan Horstink, juridisch advies & coaching verstrekt worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Horstink, juridisch advies & coaching verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die Horstink, juridisch advies & coaching verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaart Horstink, juridisch advies & coaching uw persoonsgegevens?

Dossier

Horstink, juridisch advies & coaching bewaart het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende vijf jaar nadat het dossier gesloten is

Administratie

Horstink, juridisch advies & coaching bewaart haar administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Horstink, juridisch advies & coaching bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij Horstink, juridisch advies & coaching indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden niet langer dan twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Horstink, juridisch advies & coaching verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Horstink, juridisch advies & coaching heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de Horstink, juridisch advies & coaching de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft Horstink, juridisch advies & coaching een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van Horstink, juridisch advies & coaching mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een opdracht aan Horstink, juridisch advies & coaching, een klacht tegen de Horstink, juridisch advies & coaching indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Nederlandse Vereniging Rechtskundig Adviseurs en of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw gegevens worden door alle instanties vertrouwelijk behandeld.

Horstink, juridisch advies & coaching verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij Horstink, juridisch advies & coaching op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Horstink, juridisch advies & coaching heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Horstink, juridisch advies & coaching verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Horstink, juridisch advies & coaching deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Horstink, juridisch advies & coaching een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Online Order Form