Skip to content

Algemene voorwaarden

Mr Mirian Horstink
Acacialaan 6
7391 JW Twello

hierna te noemen: zelfstandig jurist en of coach

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
Zelfstandig jurist en of coach: de opdrachtnemer
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zelfstandig jurist en/of coach en opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk zijn bevestigd.
2. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de zelfstandig jurist inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
3. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
4. Als er sprake is van strijdigheid van de bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van de zelfstandige jurist en/of coach zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De zelfstandig jurist/coach kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is zelfstandig jurist en/of coach daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de zelfstandig jurist en/of coach anders aangeeft.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de zelfstandig jurist en/of coach is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van de zelfstandig jurist en/of coach een inspanningsverplichting.

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtgever
1. Als voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de zelfstandig jurist en/of coach werkzaamheden uitvoert op locatie bij de opdrachtgever dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever is gehouden om de zelfstandig jurist en/of coach alle gegevens en bescheiden, welke deze naar zijn oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever is verplicht de zelfstandig jurist en/of coach direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de zelfstandig jurist en/of coach ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5. De extra kosten en honoraria die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
1. De zelfstandig jurist en/of coach voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen.
2. De zelfstandig jurist en/of coach is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
3. De zelfstandig jurist en/of coach kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, als opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.
4. De zelfstandig jurist en/of coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de zelfstandig jurist en/of coach is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de zelfstandig jurist en/of coach kenbaar behoorde te zijn.
5. De zelfstandig jurist en/of coach houdt de opdrachtgever op de hoogte van de tijdsplanning en mogelijke dreigende overschrijding van de uitvoeringstermijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de zelfstandig jurist en/of coach de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever kan in overleg met de zelfstandig jurist en/of coach een andere jurist en/of coach inschakelen voor het geven van een second opinion ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
8. De advisering van de zelfstandig jurist ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van de zelfstandig jurist heeft ontvangen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treden partijen hierover tijdig in overleg. Partijen passen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De zelfstandige jurist en/of coach stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, informeert de zelfstandig jurist en/of coach de opdrachtgever hierover tevoren schriftelijk.

Artikel 8 Honorarium
1. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan de jurist en/of coach een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. De jurist en/of coach is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.
2. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan de jurist verschotten verschuldigd die de jurist ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
4. Het honorarium van de zelfstandig jurist en/of coach is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders overeenkomen en schriftelijk vastgelegd is de zelfstandige juriste bij opdrachten welke niet worden uitgevoerd op locatie bij opdrachtgever, gerechtigd een opslag van 5% over het honorarium te berekenen ter derving van kantoorkosten.
2. Alle overeengekomen honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.
3. Als tussentijdse wijziging in de kosten voor de zelfstandig juriste optreedt, is zij gerechtigd om het overeengekomen tarief aan te passen.
4. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, of van meer dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van zelfstandig jurist en/of coach een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim.
7. De zelfstandig jurist en/of coach heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
8. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op de zelfstandig jurist en/of coach te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 15 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
10. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
11. Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
12. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever aan de zelfstandig jurist en/of coach de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van lid 10, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.
13. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan de zelfstandig jurist en/of coach de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
14. Indien de zelfstandig jurist en/of coach in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.
15. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van de zelfstandig jurist en/of coach.

Artikel 10 Leveringstermijn
1. Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, bescheiden, dan wel andere materialen aan de zelfstandig jurist en/of coach moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
2. Termijnen waarbinnen de zelfstandig jurist werkzaamheden moet afronden zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid
1. De zelfstandig jurist en/of coach behandelt alle informatie van of over opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim dient te blijven, vertrouwelijk en brengt deze slechts met toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden. De zelfstandig jurist en/of coach spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van deze informatie kennis kunnen nemen.
2. Tenzij de zelfstandig jurist daartoe schriftelijk toestemming geeft mag opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van de zelfstandig jurist voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.
3. Als de opdrachtgever of de zelfstandig jurist een derde betrekt bij de opdracht dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en de zelfstandig jurist en/of coach strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van rechten met betrekking tot producten van de geest.
2. Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, bescheiden, modellen, documenten en dergelijke die de zelfstandig jurist en/of coach hem verstrekt, slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
3. Opdrachtgever mag de in het voorgaande lid aangeduide informatie die niet voor derden bedoeld is alleen aan een derde ter hand stellen om een oordeel in te winnen over de deskundigheid en vakbekwaamheid van de zelfstandig jurist en/of coach.
4. De zelfstandig jurist en/of coach behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Klachten
1. Een klacht met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van de zelfstandig jurist en/of coach moet schriftelijk aan de zelfstandig jurist en/of coach kenbaar worden gemaakt binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek als opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.
2. De klacht dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de zelfstandig jurist en/of coach adequaat kan reageren.
3. Indien een klacht gegrond is verricht de zelfstandig jurist en/of coach de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij die inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de zelfstandig jurist en/of coach.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is de zelfstandig jurist en/of coach slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De zelfstandig jurist en/of coach is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht dan wel van opzet of grove schuld.
2. De zelfstandig jurist en/of coach is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
3. Indien de zelfstandig jurist en/of coach aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de zelfstandig jurist en/of coach wordt uitbetaald.
4. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de zelfstandig jurist en/of coach beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen zij in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
5. De uitvoering van de opdracht door de zelfstandig jurist en/of coach geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de zelfstandig jurist en/of coach wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
7. De zelfstandig jurist en/of coach is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering en/of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur. Ook is de zelfstandig jurist en/of coach niet aansprakelijk voor apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie, alsmede overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan de zelfstandig jurist en/of coach de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Artikel 15 Opzegging
1. Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van beide partijen deze, onder schriftelijke opgave van redenen, opzeggen met in achtneming van een termijn van een maand.
2. Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt worden.
3. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de zelfstandig jurist en/of coach in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de zelfstandig jurist en/of coach vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de zelfstandig jurist en/of coach, draagt de zelfstandig jurist en/of coach in overleg met de opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
1. De zelfstandig jurist en/of coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst de zelfstandig jurist en/of coach ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de financiële verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is de zelfstandig jurist en/of coach bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht van de zelfstandig jurist en/of coach.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van zelfstandig jurist en/of coach op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de zelfstandig jurist en/op coach de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. De zelfstandig jurist en/of coach behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien de zelfstandig jurist en/of coach aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan gebruiker. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de zelfstandig jurist en/of coach het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart de zelfstandig jurist en/of coach en door haar ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die de zelfstandig jurist en/of coach ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de zelfstandig jurist en/of coach.
2. De opdrachtgever vrijwaart de zelfstandig jurist en/of coach voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan de zelfstandig jurist en/of coach informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de zelfstandig jurist en/of coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de zelfstandig jurist en/of coach niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. De zelfstandig jurist en/of coach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat de zelfstandig jurist en/of coach haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover de zelfstandig jurist en/of coach ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zelfstandig jurist en/of coach gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Conversie en strijdigheid met de opdrachtbevestiging
1. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en de zelfstandig jurist en/of coach is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen trachten eerst in onderling overleg een geschil te beslechten.
3. Indien het onmogelijk is gebleken het geschil als hiervoor bedoeld op te lossen zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar de zelfstandig jurist en/of coach gevestigd is.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken.
2. De voorwaarden worden bij aanvang van een opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Daarnaast zijn de voorwaarden te vinden op de website van de jurist en/of coach.

Online Order Form